Pravidla a podmínky pro přijetí díla do soutěže Mladí designéři 2020

Pořadatel soutěže

ŠKODA AUTO a.s. se sídlem
tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČO: 00177041,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332.

Název soutěže

Mladí designéři 2020

Téma soutěže

„Chytré autíčko“ budoucnosti.
Doba se rychle vyvíjí a s heslem „SIMPLY CLEVER“ chceme děti oslovit, aby nás inspirovaly, jak by mohlo vypadat „Chytré autíčko“ budoucnosti. Základní školy by měly sestavit tým dětí, které by chytré autíčko nakreslily nebo postavily, ale vytvořily by k němu také příběh. Autíčko a jeho příběh by měly být zobrazeny ve formě 2D nebo 3D bez omezení velikosti (technika je libovolná).

Účastník soutěže

Tým složený z žáků jedné třídy prvního stupně základní školy, která má sídlo a provozovnu na území ČR.

Maximální počet zapojených dětí

Soutěžit může pouze celá třída.

Podávání přihlášek

28. 2. 2020 - 16. 9. 2020

UPOZORNĚNÍ: přihlášky doručené pořadateli po 16. 9. 2020 nebudou přijaty do soutěže. Za doručení pořadateli je považováno nahrání díla na portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz včetně potvrzení souhlasu s užitím kolektivního díla.

Soutěžní kategorie pro všechny díla

Cena veřejnosti - obrázek (2D dílo)
Cena veřejnosti - model (3D dílo)
Cena poroty Designu ŠKODA AUTO
Cena Udržitelnosti ŠKODA AUTO

Podmínky účasti pro obrázek - 2D dílo

 1. Dílo na výkresu bez omezení velikosti.
 2. Dílo musí být barevné včetně pozadí.
 3. „Chytré autíčko“ budoucnosti může být v rámci díla vyobrazeno i několikrát.
 4. Libovolné použití výtvarných prostředků – pastelky, fixy, vodové barvy atd. (výtvarné práce s použitím počítačové grafiky, koláže či jinak počítačově upravené budou ze soutěže vyloučeny).
 5. Na tvorbě díla se musí podílet celá třída navštěvující účastnickou základní školu pod vedením vedoucího projektu – kontaktní osoby uvedené v přihlášce, přičemž tato kontaktní osoba musí ke dni podání přihlášky dosáhnout věku 18 let a být zároveň zaměstnancem účastnické základní školy.
 6. Řádně vyplněná přihláška potvrzená osobou oprávněnou jednat za základní školu včetně souhlasu s užitím kolektivního díla vytvořeného za účelem účasti základní školy v soutěži Mladí designéři 2020 (dále jen „souhlas s užitím kolektivního díla“), pořádané pořadatelem.
 7. Zaslání díla (max. 1 fotografie) a řádně vyplněné přihlášky přes portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz, včetně potvrzení souhlasu s užitím kolektivního díla, a to ve stanoveném termínu.

Podmínky účasti pro model - 3D dílo

 1. Maximální doporučovaná velikosti 50x50x50 cm.
 2. Dílo musí být barevné.
 3. Libovolné použití výtvarných prostředků – karton, papír, látka, pastelky, fixy, vodové barvy, modelína atd. (modely postavené ze stavebnice nebo věcí obdobného charakteru budou ze soutěže vyloučeny).
 4. Na tvorbě díla se musí podílet minimálně 2 žáci navštěvující účastnickou základní školu (doporučení: zapojit do projektu více dětí) pod vedením vedoucího projektu – kontaktní osoby uvedené v přihlášce, přičemž tato kontaktní osoba musí ke dni podání přihlášky dosáhnout věku 18 let a být zároveň zaměstnancem účastnické základní školy.
 5. Řádně vyplněná přihláška potvrzená osobou oprávněnou jednat za základní školu včetně souhlasu s užitím kolektivního díla vytvořeného za účelem účasti základní školy v soutěži Mladí designéři 2020 (dále jen „souhlas s užitím kolektivního díla“), pořádané pořadatelem.
 6. Zaslání díla (max. 6 fotografií) a řádně vyplněné přihlášky přes portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz, včetně potvrzení souhlasu s užitím kolektivního díla, a to ve stanoveném termínu.

Hodnocení projektů

Výtvarná 2D i 3D díla budou posuzována veřejností v rámci online hlasování na portále www.mladidesigneri.skoda-auto.cz. Pro platné započtení hlasu je nutné ověření hlasujícího skrze potvrzení přes e-mailovou adresu a nebo účet na sociální sítí Facebook. Při výběru způsobu ověření hlasu bude hlasující vyzván k zaškrtnutí souhlasu k nakládání s osobními údaji hlasujícího. Pořadatel soutěže se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu s nařízením Evropské Unie – GDPR (General Data Protection Regulation). Vítězem v kategorii Cena veřejnosti – obrázek (2D dílo) se stane po schválení komise ŠKODA AUTO a.s. obrázek, který získá největší počet hlasů veřejnosti. Vítězem v kategorii Cena veřejnosti – model (3D dílo) se stane po schválení komise ŠKODA AUTO a.s. model, který získá největší počet hlasů veřejnosti. Vítězem třetí, speciální kategorie - Cena poroty Designu ŠKODA AUTO se stane dílo (obrázek nebo model), které získá největší počet hlasů v komisi složené ze zástupců společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Ceny pro vítěze

Finanční poukaz na výtvarné pomůcky v hodnotě 30 000 Kč a hodnotné ceny. Účast dětí z vítězného týmu ze základní školy na slavnostním vyhlášení (doprava na slavnostní vyhlášení bude zajištěna pořadatelem soutěže).

Oznámení o výsledcích soutěže

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce www.mladidesigneri.skoda-auto.cz, po slavnostním vyhlášení, které se bude konat 28. 11. 2020. Všichni účastníci soutěže budou informováni pořadatelem soutěže o výsledcích prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v přihlášce.

Další podmínky

 1. Účastník soutěže neplatí žádné registrační poplatky.
 2. Každý účastník soutěže si hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži sám.
 3. Zasláním přihlášky vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plnit.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit základní školy se sídlem a provozovnou na území České republiky.
 5. Do soutěže se mohou přihlásit všechny typy škol (státní, soukromé, obecní).
 6. Podmínkou účasti v kategorii tým/škola je zapojení celé třídy.
 7. Přihlášky musí být pro zařazení do soutěže doručeny nejpozději 16. 9. 2020. Za doručení pořadateli je považováno nahrání díla na portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz včetně potvrzení souhlasu s užitím kolektivního díla. V případě, že přihláška bude doručena po daném termínu, nebude zařazena do soutěže. V případě podezření ze zneužití jiného konceptu nebo nepravdivého vyplnění přihlášky bude daná přihláška vyřazena ze soutěže.
 8. Děti zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s. se mohou podílet na tvorbě díla.
 9. Doručením, respektive zasláním na portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz nabývá pořadatel vlastnické právo ke konceptu a fotografiím díla. Faktickým doručením do sféry pořadatele pak získává pořadatel vlastnická práva k originálu díla.
 10. Účast dítěte, které se podílelo na tvorbě díla, a účast doprovázející osoby na slavnostním vyhlášení je podmíněna udělením souhlasu se zachycením podoby dítěte ze strany zákonných zástupců dítěte, jakož i souhlasem se zachycením podoby doprovázející osoby. Vzorový dokument o udělení souhlasu bude zaslán e-mailem účastníkovi.
 11. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.
 12. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
 14. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry ani vymáhání výher právní cestou nejsou možné.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách pořadatele.
 16. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani nárokovat v alternativní podobě.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci těchto činností:

Pořádání soutěží

1. účel zpracování:

Pořádání studentských, vědeckých či jiných soutěží

Popis účelu zpracování:

Pokud se rozhodnete zúčastnit se některé soutěže, kterou pořádáme v rámci našich aktivit, použijeme:

 • Vaše údaje, jakožto účastníka soutěže
 • Údaje učitele (zaměstnance) účastníka soutěže,

abychom Vás mohli zařadit mezi účastníky, vyhodnocení soutěže a zaslání nebo předání výhry. Tyto činnosti můžeme provádět sami nebo prostřednictvím třetích osob - agentur.

Oprávnění ke zpracování:

Máme zájem na vyhledávání mladých talentů v různých oborech činnosti ŠKODA AUTO.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:

1 rok od ukončení události

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Agentury zajišťující chod soutěže.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.


2. účel zpracování:

Vyhotovení reportáže a jiného obrazového záznamu (fotografie, video) ze soutěže a vyhlášení vítězů soutěže.

Popis účelu zpracování:

ŠKODA AUTO vytváří fotografie a videa z pořádaných soutěží, CSR aktivit a jiných akcí. Tyto fotografie a videa, na kterých se jako účastník akce můžete objevit, následně můžeme použít v článcích a tiskových zprávách, interních a externích médiích včetně sociálních sítí, a to s cílem vyhotovení reportáže z dané akce.

Oprávnění ke zpracování:

Máme zájem na zpracování osobních údajů pro účely volné novinářské, resp. reportážní činnosti.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Fotografie / videa

Doba zpracování a archivace:

Reportáže podléhají archivaci.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme od třetí strany.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Hlasování v soutěži

Účel zpracování:

Zajištění spravedlivého hlasování v soutěži Mladí designéři 2020 pro kategorie cen veřejnosti.

Popis účelu zpracování:

Osobní údaj osoby je použit k docílení toho, aby byly minimalizovány situace, kdy jedna osoba hlasuje vícekrát.

Oprávnění ke zpracování:

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit rovné hlasování.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:

Do 31. 12. 2020.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Agentury zajišťující chod soutěže.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

Telefonicky na tel. čísle:

800 600 000

Písemně na adrese:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111